Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών 2019-2020

Δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΠΜΣ για τους εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

Μαθήματα και αναθέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Α’ Εξάμηνο 2019-2020

Προσεγγίσεις Διαδικτυακής Εκπαίδευσης και Μάθησης

Με δεδομένο ότι η ένταξη της ψηφιακής μάθησης στην εκπαίδευση αλλά και η γενικότερη θεσμική κατοχύρωση του ψηφιακού γραμματισμού και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης αποτελεί πραγματικότητα, οι εκπαιδευτικοί καλούνται σήμερα να εντάξουν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και να απαντήσουν με επαγγελματική στάση που θα τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες του διαδικτύου (Web 1.0 και Web 2.0) στην εκπαίδευση, στηριζόμενοι σε αρχές του παιδαγωγικού σχεδιασμού. Το μάθημα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σε ένα εξειδικευμένο πεδίο της Παιδαγωγικής και ποιο συγκεκριμένα στη διαδικτυακή εκπαίδευση. Το μάθημα δομείται σε δύο μέρη: α) σε ένα θεωρητικό και β) σε ένα ειδικό πλαίσιο αναφοράς. Στο πρώτο διευκρινίζονται βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη διαδικτυακή εκπαίδευση, παρουσιάζονται λειτουργίες του εκπαιδευτικού υλικού, βασικές παιδαγωγικές θέσεις για τη δημιουργία ηλεκτρονικών περιβαλλόντων μάθησης, μεθοδολογίες σχεδιασμού ηλεκτρονικού μαθήματος.
Το δεύτερο μέρος εστιάζει σε ειδικά θέματα διδακτικής μεθοδολογίας για τη δημιουργία ηλεκτρονικού μαθήματος. Παρουσιάζονται διδακτικά μοντέλα με διακριτές θεωρητικές προσεγγίσεις.

Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 36
Μονάδες ECTS: 7,5
Σοφός Αλιβίζος
Καθηγητής, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τηλ: 22410-99224
Εmail: lsofos@rhodes.aegean.gr

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Online Μαθημάτων

Με το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή και την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός (Instructional Design) απέκτησε ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε αντίθεση με τη συμβατική δια ζώσης διδασκαλία, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί με ελάχιστο έστω σχεδιασμό, η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) αποτελεί τον κατ’ εξοχή τομέα όπου ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός αφενός διεξάγεται συστηματικά και αφετέρου αναπτύσσεται παράλληλα. Διατρέχει όλες τις επιμέρους φάσεις του κύκλου ζωής της ηλεκτρονικής μάθησης ενώ εστιάζει κυρίως σε ζητήματα εκπαιδευτικού υλικού, μαθησιακών δραστηριοτήτων και αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο λοιπόν του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες θα γνωρίσουν το θεωρητικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού πάντα συναρτήσει της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της ηλεκτρονικής μάθησης και τα βασικά μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και εν συνεχεία θα
προχωρήσουν μέσα από εργαστηριακές δραστηριότητες στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με χρήση εργαλείων συγγραφής περιεχομένου με έμφαση στην αυτό-μάθηση (self-paced learning).

Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 36
Μονάδες ECTS: 7,5
Kώστας Απόστολος
Μέλος Ε.ΔΙ.Π. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τηλ: 22410-99284
Εmail: apkostas@aegean.gr

Επιστημολογία – Επιστημονική Έρευνα

Το μάθημα αναφέρεται στην επιστημολογία και στην επιστημονική έρευνα. Στόχοι της ενότητας της επιστημολογίας είναι οι φοιτητές να: α) Αποκτήσουν την ικανότητα να αναλύουν και να σκέπτονται κριτικά για το γενικότερο πολιτισμικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο που διαμορφώνει την επιστημονική γνώση, β) Κατανοήσουν τα προβλήματα που συνδέονται με τη φύση της επιστημονικής γνώσης και να μπορούν να τη διακρίνουν από άλλες μορφές γνώσης και γ) Κατανοήσουν τα ζητήματα που αφορούν στη «φύση της επιστήμης» και να τα εντάσσουν σε διδακτικές στρατηγικές. Στο πλαίσιο
της επιστημονικής έρευνας το μάθημα αναφέρεται στις στατιστικές μεθόδους που χρειάζεται να γνωρίζει ένας μεταπτυχιακός φοιτητής στο πλαίσιο της έρευνας που θα διεξάγει για τη διαδικτυακή εκπαίδευση. Το μάθημα αποτελείται από το θεωρητικό μέρος όπου αναπτύσσονται οι στατιστικές μέθοδοι που μπορούν να υλοποιηθούν ανά είδος εκπαιδευτικής έρευνας. Επιπρόσθετα, αποτελείται από εργαστηριακό μέρος στο οποίο οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να εξασκηθούν μέσω παραδειγμάτων στην κωδικοποίηση, επεξεργασία και στατιστική ανάλυση και ερμηνεία συγκεκριμένων ποσοτικών δεδομένων που θα αφορούν τη διαδικτυακή εκπαίδευση (π.χ. SPSS, SAS).

Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 36
Μονάδες ECTS: 7,5

Σκορδούλης Κωνσταντίνος
Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α
Tηλ: 210-3688006
E mail: kskordul@primedu.uoa.gr 

Δρ. Κατσιαμπούρα Γιάννα
Επιστημονική Συνεργάτης Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α.
Tηλ: +30 2103688031
E mail: katsiaioan@primedu.uoa.gr

Ανάπτυξη Εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας και Κινητής Μάθησης

To συγκεκριμένο μάθημα αναφέρεται στην επαυξημένη πραγματικότητα και στην κινητή μάθηση για τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Αρχικά γίνεται αναφορά στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της επαυξημένης πραγματικότητας και ειδικά στα πλεονεκτήματα της κινητής μάθησης. Στη συνέχεια το μάθημα αναφέρεται στα είδη της επαυξημένης πραγματικότητας (Location-based augmented reality, και Image-based augmented reality), στους τρόπους αξιοποίησης έτοιμων εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας και της κινητής μάθησης, στις χρήσεις της στην εκπαίδευση και την αξιοποίηση τους σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Το μάθημα, επίσης, εστιάζει στον παιδαγωγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας και κινητής μάθησης με βάση τη θεωρία της εμπλαισιωμένης μάθησης και του εποικοδομισμού. Μέρος του  μαθήματος αποτελεί η αξιολόγηση εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας και κινητής μάθησης.

Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 36
Μονάδες ECTS: 7,5

Κουτρομάνος Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ
Τηλ: 210-3688505
Εmail: koutro@primedu.uoa.gr

Β’ Εξάμηνο 2019-2020

Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης

Η ραγδαία εξάπλωση της online εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε ακαδημαϊκό αλλά πλέον και σε σχολικό επίπεδο, οφείλονται πρωτίστως στην ανάπτυξη του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού και των υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν για την υποστήριξη και διεξαγωγή της ηλεκτρονικής μάθησης.Μια από τις βασικότερες υπηρεσίες αποτελούν τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) τα οποία υποστηρίζουν την ασύγχρονη και σύγχρονη μάθηση σε ένα ενιαίο λειτουργικό περιβάλλον και χαρακτηρίζονται από ποικιλομορφία σε επίπεδο λειτουργικότητας, παιδαγωγικών δυνατοτήτων, τεχνολογίας και τυπολογίας.Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες θα γνωρίσουν το θεωρητικό υπόβαθρο αυτής της κατηγορίας των ΣΔΜ τις διαφορετικές τυπολογίες μέσα από μια συγκριτική προσέγγιση και εν συνεχεία θα επικεντρωθούν σε ένα από τα βασικότερα ΣΔΜ ανοικτού κώδικα, όπου θα εξοικειωθούν με βασικές λειτουργίες επικοινωνίας, συνεργασίας, οργάνωσης περιεχομένου και αξιολόγησης, στο πλαίσιο της online εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.Έμφαση εδώ θα δοθεί σε μια σειρά από hands-on-training δραστηριότητες εργαστηριακού τύπου και στην τελική εργασία υπό τη μορφή ατομικού project.

Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 36
Μονάδες ECTS: 7,5

Κουτρομάνος Γεώργιος
Επικουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ
Τηλ: 210-3688505
Εmail: koutro@primedu.uoa.gr

Kώστας Απόστολος
Μέλος Ε.ΔΙ.Π. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τηλ: 22410-99284
Εmail: apkostas@aegean.gr

Ανάπτυξη Ψηφιακού Οπτικοακουστικού Υλικού

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εργάζονται εργαστηριακά, πειραματιζόμενοι μέσα σε ένα κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο προκειμένου να παράγουν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τη διαδικτυακή εκπαίδευση. Οι φοιτητές σε μικρές ομάδες δημιουργούν σύντομα βίντεο, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε ποικίλες εκπαιδευτικές περιστάσεις, προκειμένου να προκαλέσουν εμπειρίες μάθησης, μέσα από την ενεργή εργασία και αλληλεπίδραση με τις ταινίες και το εκπαιδευτικό υλικό. Το συνολικό εκπαιδευτικό υλικό (ταινία και εκπαιδευτικό υλικό), μπορεί να αξιοποιηθεί ως αυτόνομο αντικείμενο μάθησης για την υποστήριξη και διεύρυνση  της διδασκαλίας, για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και για την σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς
επίσης και ως μαθησιακός πόρος στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκπαίδευσης

Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 36
Μονάδες ECTS: 7,5

Σοφός Αλιβίζος
Καθηγητής, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τηλ: 22410-99224
Εmail: lsofos@rhodes.aegean.gr

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

To περιεχόμενο του μαθήματος αναφέρεται στα στάδια διεξαγωγής μιας επιστημονικής εργασίας, καθώς και σε προσεγγίσεις, μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το μάθημα πραγματεύεται τις παρακάτω θεματικές: Βασικές έννοιες της Μ.Ε.Ε. (π.χ. πληθυσμός, μέθοδοι δειγματοληψίας, μεταβλητές, υποθέσεις, τιμές). Είδη επιστημονικών ερευνών, Πορεία ερευνητικής εργασίας, Δεοντολογία – Ηθική επιστημονικής έρευνας, Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας (π.χ. βιβλιογραφική μέθοδος, παρατήρηση, ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, πείραμα, κοινωνιόγραμμα, τεστ, ανάλυση περιεχομένου), Διεξαγωγή και Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας – Στάδια Πορείας, Τρόποι γραφής βιβλιογραφικών παραπομπών, σημειώσεων-υποσημειώσεων, παραθέσεων και αναφορών.

Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 36
Μονάδες ECTS: 7,5

Μπαμπάλης Θωμάς
Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Tηλ: 210-3688529
E mail: tbabalis@primedu.uoa.gr

Τσώλη Κωνσταντίνα
Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Tηλ: 210-3688529
E mail: nadtso@primedu.uoa.gr 

Προηγμένες Λειτουργίες των Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης

To μάθημα αυτό εμβαθύνει στον τομέα των Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης και αποτελεί λογική συνέχεια του μαθήματος «Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης». Έμφαση εδώ και πάλι θα δοθεί σε μια σειρά από hands-on-training δραστηριότητες εργαστηριακού τύπου και στην τελική εργασία υπό τη μορφή ατομικού project, με κύριο σκοπό οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες να εξοικειωθούν στην πράξη με τη χρήση προηγμένων λειτουργιών του ΣΔΜ στο πλαίσιο μιας μαθησιακής online κοινότητας. Ταυτόχρονα, οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες θα εφαρμόσουν διάφορα μοντέλα σχεδιασμού και υλοποίησης του online μαθήματος μέσα στα ΣΔΜ, σε μια προσπάθεια να διερευνήσουν διαφοροποιημένες διδακτικές προσεγγίσεις. Στόχος είναι
στο τέλος του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες, έχοντας πλέον μια ολοκληρωμένη εικόνα για το ΣΔΜ σε θεωρητικό, λειτουργικό και παιδαγωγικό επίπεδο, να μπορούν να υλοποιήσουν ένα πλήρες online μάθημα, αξιοποιώντας προηγμένες λειτουργείες των ΣΔΜ.

Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 36
Μονάδες ECTS: 7,5

Kώστας Απόστολος
Μέλος Ε.ΔΙ.Π. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τηλ: 22410-99284
Εmail: apkostas@aegean.gr

Γ’ Εξάμηνο 2019-2020

Εργαστήριο Παραγωγής Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Έχοντας πλέον οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες αποκτήσει μια συνολική εικόνα από τα προηγούμενα δύο εξάμηνα στα ζητήματα που άπτονται της Online εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος-εργαστηρίου (workshop) πρακτικής εξάσκησης καλούνται σε συνεργασία με τους διδάσκοντες να σχεδιάσουν, υλοποιήσουν, και αξιολογήσουν ένα πρόγραμμα διαδικτυακής εκπαίδευσης. Το θέμα, η ομάδα στόχου, οι μαθησιακοί στόχοι, η διδακτική προσέγγιση σε επίπεδο λειτουργιών των ΣΔΜ, ο τύπος του εκπαιδευτικού περιεχομένου και τα εργαλεία συγγραφής που θα χρησιμοποιηθούν θα ενταχθούν από την αρχή σε ένα ενιαίο μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού που θα εδράζει σε μαθήματα που θα έχουν διδαχθεί στα προηγούμενα εξάμηνα. Η συμβουλευτική και η συνεργασία με τους διδάσκοντες θα είναι σε συνεχή βάση και η εργασία θα είναι ατομική ή σε ομάδες των 2 φοιτητών/τριών. Επιπλέον, στο πλαίσιο του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες θα έρθουν σε μια πρώτη επαφή και με ζητήματα διαχείρισης έργου, οικονομικής ανάλυσης και προώθησης προγραμμάτων διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 36
Μονάδες ECTS: 7,5

Σοφός Αλιβίζος
Καθηγητής, ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τηλ: 22410-99224
Εmail: lsofos@rhodes.aegean.gr

Kώστας Απόστολος
Μέλος Ε.ΔΙ.Π. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τηλ: 22410-99284
Εmail: apkostas@aegean.gr

Ζητήματα Διαχείρισης, Αξιολόγησης και Ποιότητας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και στο πεδίο της εφαρμογής στην πράξη, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αφορούν σε βασικά ζητήματα διαχείρισης, αξιολόγησης και ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αναφορικά με το περιεχόμενο, το μάθημα διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο παρουσιάζονται και αναλύονται οι γενικές θεωρητικές αρχές και οι πρακτικές (εφαρμοσμένες) προσεγγίσεις των επιστημονικών πεδίων της διαχείρισης, της αξιολόγησης και της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν στους ακόλουθους ενδεικτικούς θεματικούς άξονες: α. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί και προσεγγίσεις διαχείρισης, αξιολόγησης και ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων, β. Βασικά μοντέλα αξιολόγησης της ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Συστήματα-Τεχνικές-Εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας, γ. Μεθοδολογία διαχείρισης, αξιολόγησης και ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δ. Οδηγός εφαρμογής διαχείρισης, αξιολόγησης και ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο δεύτερο επίπεδο οι φοιτητές/τριες μέσω της συμμετοχής τους σε οργανωμένα εργαστήρια (workshops) θα εξασκηθούν μέσω της τεχνικής της μελέτης περίπτωσης (case study) να εφαρμόζουν τις θεωρητικές τους γνώσεις για την αποτελεσματική διαχείριση, την αξιολόγηση, τη διασφάλιση, την πιστοποίηση και τη βελτίωση της ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 36
Μονάδες ECTS: 7,5

Δάρρα Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τηλ: 22410-99223
Εmail: darra@aegean.gr

Διδακτική Μεθοδολογία Online Mαθημάτων

Τα βασικά στοιχεία της διδακτικής μεθοδολογίας είναι κοινά και εφαρμόζονται τόσο στην απευθείας διδασκαλία όσο και στην ηλεκτρονική διδασκαλία. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα εξής θέματα: Έννοια και Φύση της Διδακτικής Επιστήμης, Βασικές έννοιες της διδακτικής (διδασκαλία, μαθητεία, μάθηση, πορεία διδασκαλίας, μέθοδος κ.α.), Μοντέλα Διδασκαλίας, Σχεδιασμός της Διδασκαλίας, επίπεδα σχεδιασμού, διδακτική ενότητα, Σχέδιο Μαθήματος, Διδακτικοί στόχοι: Επιλογή, διατύπωση, ταξινομία διδακτικών στόχων, Σύγχρονες διδακτικές αρχές, Ενδιαφέρον, κίνητρα ως προϋποθέσεις της μάθησης, παιδαγωγική σχέση και αλληλεπίδραση, διαπροσωπική επικοινωνία, διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες, Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης. Χαρακτηριστικά της online διδασκαλίας, Εργαλεία και λογισμικά για τους εκπαιδευτικούς, Αποτελεσματική επικοινωνία στην online μάθηση, Ηλεκτρονική ασφάλεια, Τύποι-Στυλ Μάθησης, Ανατροφοδότηση στην online μάθηση.

Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 36
Μονάδες ECTS: 7,5

Μπαμπάλης Θωμάς
Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Tηλ: 210-3688529
E mail: tbabalis@primedu.uoa.gr

Τσώλη Κωνσταντίνα
Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Tηλ: 210-3688529
E mail: nadtso@primedu.uoa.gr 

Ανάπτυξη Μαθημάτων MOOC

Με την ανάδειξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας εξοικειωνόμαστε καθημερινά όλο και περισσότερο με νέες έννοιες και τάσεις που επηρεάζουν την παροχή εκπαιδευτικού περιεχομένου μέσω του διαδικτύου. Μια από τις τελευταίες τάσεις είναι τα MOOCs (Massive Open Online Courses) ή Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα. Τα MOOCs αποτελούν ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο παροχής διαδικτυακής μάδησης που ξεκίνησε πειραματικά το 2008 και έκτοτε γνώρισε τεράστια άνθηση. Ο βασικός σκοπός των MOOC είναι να «ανοίξουν» την εκπαίδευση και να παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση για όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευόμενους. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές διαδικτυακές παραδόσεις, τα MOOC έχουν δύο βασικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Ανοικτή πρόσβαση και Επεκτασιμότητα. Αντικείμενο του μαθήματος αυτού είναι η μελέτη των βασικών τύπων και μοντέλων των MOOCs, των θεωριών μάθησης στις οποίες αυτά βασίζονται, η εξοικείωση με τις αρχές που διέπουν το σχεδιασμό τους, η γνωριμία με τις τεχνολογίες και τις πλατφόρμες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη τους. Τέλος, στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναπτυχθούν σχετικά μοντέλα αξιολόγησης και ποιότητας των MOOCs.

Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 36
Μονάδες ECTS: 7,5
Σγουροπούλου Κλειώ
Καθηγήτρια Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Tηλ: 210-5385313
E mail: csgouro@uniwa.gr

Δ’ Εξάμηνο 2019-2020

Διπλωματική Εργασία