Μενού Κλείσιμο

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Προϋποθέσεις Συμμετοχής Υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στη Διαδικασία Επιλογής

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθες:

α. Στο κοινό Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής.

β. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ισότιμο με εκείνα των ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.

γ. Για όλους τους υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση) μίας ξένης γλώσσας από τις κατωτέρω γλώσσες της Ε.Ε. Η επαρκής γνώση [«καλή γνώση», επίπεδο Β2] της ξένης γλώσσας για τους υποψηφίους πιστοποιείται από την κατάθεση σχετικών τίτλων όπως περιγράφεται στην εκάστοτε προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων.

Τυχόν πρόσθετα προσόντα που αξιολογούνται καθώς και ο τρόπος υποβολής τους περιγράφονται στην προκήρυξη για κάθε ακαδημαϊκού έτους.