Μενού Κλείσιμο

Κανονισμοί

Η λειτουργία του  διέπεται από το ΦΕΚ ίδρυσής του (αρ. αποφ. 953/02.08.2018 Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α | ΦΕΚ Β’ 4156/21.09 και από τον Κανονισμό Σπουδών του ΔΠΜΣ (αρ. απόφ. 1071/01.11.2018 | ΦΕΚ Β’ 5317/27.11.2018) με τον οποίο ορίζονται τα σχετικά θέματα της εσωτερικής λειτουργίας του ΔΠΜΣ

ΦΕΚ Ίδρυσης ΔΠΜΣ

FEK_4156_T.B_2018_Idrysi

Κανονισμός Σπουδών

FEK_5317_T.B__2018_Kanonismos

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ.

Με το ΦΕΚ 4870/Β/04.11.2020 το ΔΠΜΣ χορηγεί στους αποφοίτους του Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.

ΦΕΚ 4870/Β/04.11.2020

Για κάθε άλλο θέμα το οποίο δεν προβλέπεται από το ΦΕΚ Ίδρυσης και από τον Κανονισμό Σπουδών, αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων είναι τα Όργανα του ΔΠΜΣ και η Γενική Συνέλευση του Τμήματος