Μενού Κλείσιμο

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απευθύνεται σε

όλους τους αποφοίτους τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε επαγγελματίες, που ασχολούνται με την εκπαίδευση, την επιμόρφωση ή την επαγγελματική κατάρτιση και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαδικτυακής εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, αξιοποιώντας θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικά εργαλεία αιχμής, τόσο σε επίπεδο τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης αλλά και στην κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Επιπλέον χορηγεί στους αποφοίτους του Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια παρέχοντας επιπλέον εφόδια για την απασχόληση στη δημόσια εκπαίδευση.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών στο ΔΠΜΣ οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:
  • Σχεδιάζουν
  • Αναπτύσσουν
  • Υλοποιούν
  • Αξιολογούν
Εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία διεξάγονται διαδικτυακά Ενώ παράλληλα θα είναι σε θέση να:
Αναπτύσσουν αποτελεσματικό πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό για την διαδικτυακή εκπαίδευση χρησιμοποιώντας ένα πλήθος εργαλείων ανάπτυξης περιεχομένου

Με την θεωρητική και τεχνική κατάρτιση αυτή μπορούν να εργαστούν:

Στο δημόσιο τομέα ως εκπαιδευτικοί, διεκδικώντας αντίστοιχες θέσεις

Σε ιδιωτικούς οργανισμούς παροχής δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως εξειδικευμένα στελέχη στην οργάνωση των προγραμμάτων και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

Σε ιδιωτικούς οργανισμούς ως εξειδικευμένα στελέχη κατάρτισης και υλοποίησης εξ αποστάσεως και δια ζώσης ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Mπορούν επίσης να δραστηριοποιηθούν ιδιωτικά στον τομέα της παροχής εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης και στον τομέα της ανάπτυξης πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού