Μενού Κλείσιμο

Διπλωματική Εργασία

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών για την ολοκλήρωση του ΔΠΜΣ προβλέπεται από τον Κανονισμό η ανάληψη, εκπόνηση και δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εκτείνεται στο τέταρτο εξάμηνο του Προγράμματος, το οποίο διατίθεται για το σκοπό αυτό.

Για την εκπόνηση της  διπλωματικής εργασίας ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία, όπως αναφέρεται και στον Κανονισμό Σπουδών του ΔΜΠΣ.

  • Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής, κατόπιν ενημέρωσης από τον προτεινόμενο επιβλέποντα, υποβάλλει αίτηση για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στην οποία αναγράφονται:
    1. Ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας
    2. Ο προτεινόμενος επιβλέπων
    3. Περίληψη της προτεινόμενης διπλωματικής εργασίας

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η αίτηση υποβάλλεται προς τη γραμματεία του ΠΜΣ στο dperib@primedu.uoa.gr 

  • Η Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ ορίζει τον επιβλέποντα και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ένα από τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής είναι και ο επιβλέποντας. Επιβλέποντες της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορούν να είναι οι διδάσκοντες στο ΔΠΜΣ και το αντικείμενο της πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι πρωτότυπο.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εφαρμόζουν υποχρεωτικά
τις «Οδηγίες συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας» που βρίσκονται αναρτημένες στον διαδι-
κτυακό τόπο του ΔΠΜΣ.

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την
υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής (παρ.
4, άρ. 34, ν. 4485/2017). Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές
εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτρο-
πή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του
ΔΠΜΣ (άρ. 34, παρ. 5 ν. 4485/2017).
Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωμα-
τικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο “ΠΕΡΓΑΜΟΣ”,
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.