Μενού Κλείσιμο

Δίδακτρα – Φοίτηση

Φοίτηση στο ΔΠΜΣ

Η φοίτηση στο ΔΠΜΣ εκτείνεται σε 4 εξάμηνα σπουδών.

Τα τρία πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών ενώ το τέταρτο εξάμηνο σπουδών διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στην Πρυτανική Πράξη ίδρυσης του
Π.Μ.Σ.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των σεμιναρίων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και διεξάγονται διαζώσης σε τέσσερις (4) κύκλους μαθημάτων ανά εξάμηνο (Παρασκευή και ώρες 15.00-21.00, Σάββατο και Κυριακή και ώρες 9.00-18:00) και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη τηλεδιάσκεψη) σε ποσοστό μέχρι 35%. Ανεπαρκής παρακολούθηση συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα, σεμινάριο ή εργαστήριο.

Δίδακτρα

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του Π.Μ.Σ. Τα τέλη φοίτησης του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών καθορίζονται στο ποσό των 3.000 ευρώ και για τα δύο Ιδρύματα (Ε.Κ.Π.Α. και Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταβάλουν το ανωτέρω ποσό ως ακολούθως:

Το ποσό των 750 ευρώ πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου (750 € × 4 εξάμηνα).

Η διαδικασία καταβολής των τελών φοίτησης για το Π.Μ.Σ. γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές/ήτριες που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.