Μενού Κλείσιμο

Αντικείμενο του ΠΜΣ

Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης» είναι:

Η εμβάθυνση στις επιστήμες της εκπαίδευσης, στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, στις τεχνολογίες μάθησης και η ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης καθώς επίσης και των διαδικτυακών εφαρμογών που υποστηρίζονται από κινητές συσκευές για την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.  

Σκοπός του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης» είναι: 

Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως αποφοίτους Καθηγητικών Σχολών και Παιδαγωγικών Τμημάτων, κ.ά. 

Το ΔΠΜΣ δίνει έμφαση στην απόκτηση τόσο θεωρητικών γνώσεων όσο και πρακτικών δεξιοτήτων με στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με υψηλή θεωρητική κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες που απαιτούνται τόσο στην τυπική όσο και στην μη τυπική εκπαίδευση, αλλά και στην κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σε σχέση με:

  • τη θεωρητική, παιδαγωγική και τεχνολογική τεκμηρίωση της διαδικτυακής (online) εκπαίδευσης,
  • τη μελέτη και σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος διαδικτυακής (online) εκπαίδευσης,
  • την τεχνολογική υποδομή, συναρτήσει και οικονομοτεχνικών παραγόντων,
  • την παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,
  • την οργάνωση του ψηφιακού μαθήματος και την υλοποίηση της διδασκαλίας,
  • την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επίσης το ΔΠΜΣ, σύμφωνα με ΦΕΚ B 4870 – 04.11.2020, χορηγεί στους αποφοίτους του Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.  ΦΕΚ B 4870/04.11.2020